Pokaż/Ukryj Mapę

Bibliografia

 • B. Baranowski, Polska karczma, Wrocław 1979.
 • M. Bartoś, B. Zalewska, Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur, Olsztyn 2003.
 • Z. Ciekliński, Zabytki Ziemi Łęczyckiej, [w:] Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź 1964, s. 141-168.
 • Tenże, Zabytki województwa łódzkiego, Budownictwo drewniane, Łódź 1973.
 • A. Lorenc-Karczewska, Dwory i pałace okolic Łodzi, Bydgoszcz 1997.
 • T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2010.
 • J. Grodzka, Łęczycka sztuka ludowa, [w:] Ziemia Łęczycka. Szkice o teraźniejszości i przeszłości, Łódź 1964, s. 169-180.
 • Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego w Polsce (wybrane zeszyty).
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 2, Województwo Łódzkie, pod red. J. Łozińskiego, Warszawa 1954.
 • M. Koter, S. Liszewski, A. Suliborski, Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik wiedzy o regionie dla liceów, Łódź 2000.
 • S. Kowara, Budownictwo drewniane w Szadku, [w:] Biuletyn Szadkowski, t. 9/2009, s. 135-153.
 • Województwo łódzkie. Przewodnik, pod red. T. Krzemińskiego, Warszawa 1972.
 • M. Kulesza, Morfogeneza miast na obszarze Polski Środkowej w okresie przedrozbiorowym, Łódź 2001.
 • J. Lech, Tradycyjny dom chłopski i jego użytkowanie na obszarze środkowej Polski, [w:] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego
  i Etnograficznego w Łodzi
  , Seria etnograficzna nr 20, t. 2, Łódź 1979, s. 5-170.
 • J. Mokras-Grabowska, P. Rzeńca, Województwo łódzkie. Przewodnik turystyczny, Łódź 2007.
 • Na sieradzkich szlakach”, Kwartalnik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Sieradzu, PTTK Sieradz (wybrane zeszyty).
 • T. Olejnik, Wieluń i okolice, Łódź 1980.
 • B. Olszewski, Od Piątku do Soboty. Wędrówki po ziemi łódzkiej, Łódź 2007.
 • M. i W. Pokropek, Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce, t. I, Budownictwo Ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowanie, Warszawa 1995.
 • A. Ruszkowski, Sieradz i okolice. Przewodnik turystyczny, Sieradz 2000.
 • J. Salm, Architektura i urbanistyka w badaniach ziemi sieradzkiej i wieluńskiej, [w:] Między północą a południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Sieradz 1993, s. 63-79.
 • G. Strzelecki, Zabytkowe obiekty drewniane województwa łódzkiego. Stan techniczny na przełomie XX i XXI wieku, Łódź 2006.
 • H. Szulc, Atlas historyczny wsi w Polsce, Warszawa 2005.
 • I. Tłoczek, Chałupy polskie, Warszawa 1958.
 • Tenże, Dom mieszkalny na polskiej wsi, Warszawa 1961.
 • Tenże, Polskie budownictwo drewniane, Warszawa 1980.
 • „Wędrowiec” Biuletyn Krajoznawczy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Łodzi (wybrane zeszyty).
 • Wieś i miasteczko u progu zagłady. Materiały konferencji naukowej SHS Wojnowice, marzec 1988, Warszawa 1991.
 • J. Wiśniewski, Dekanat opoczyński, Radom 1913.
 • Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz Topograficzny, t. IV, Powiat piotrkowski, Warszawa 1950.
 • Zachowane – ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobie jego kształtowania, pod red. I. Liżewskiej i W. Knercera, Olsztyn 2003.

ŹRÓDŁA

 • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Szlaku Wodnego Pilicy, 2006 r., Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
  w Łodzi.
 • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Szlaku Wodnego Warty, 2005 r., Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
  w Łodzi.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 2010 r., Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
 • Wojewódzka Ewidencja Zabytków w Województwie Łódzkim, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (stan na listopad 2013 r. ).
 • Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012-2015, 2012 r. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
 • Zbiory fotograficzne – zasoby Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
 • Prywatna kolekcja historycznych narzędzi ciesielskich p. Pawła Filipowicza.